Kasko sigortası nedir? Kasko sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eden bir sigortadır.

· Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

· Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

· Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

· Aracın yanması,

· Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Gibi 5 riziko grubunun biri veya birkaçı için teminat verilebilir.

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya iş yerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

Sigorta poliçelerinde teminat ne zaman başlar?

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksitinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00 ‘de başlar ve öğleyin saat 12.00’ de sona erer.

Nakliyat sigortalarının yaptırılması bir zorunluluk mudur?

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

– Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi

– Sefer

– Taşıma aracı

– Teminatın kapsamı

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

– Teknenin cinsi

– Teknenin sigorta bedeli

– Teknenin yaşı ve tonajı

– Teminatın kapsamı

– Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

Aracın pert olması veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?

Aracınızın pert olması veya çalınması durumunda sigorta şirketi azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki piyasa değeri ödeyecektir.

Kasko Sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi? Kasko Sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satılıp yeni bir araç alındığı

Kasko Sigortasında primler ve buna bağlı olarak hasarsızlık indirimi ile ilgili uygulamalar serbest olmakla beraber sektörde yapılan genel uygulama şirket değiştirildiğinde de hasarsızlık indiriminin devam etmesi yönündedir. Ancak hasarsızlık indirimi basamak ve oranları şirketler arasında farklılık gösterebilir.

Devam edebilir. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Trafik sigortası nedir? Trafik sigortasının coğrafi sınırı nedir? Trafik sigortası poliçesinin başlangıç ve bitiş süreleri ne zamandır?

Trafik Sigortası, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alan bir sigortadır.

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Sigorta, poliçede, başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

Araç işleteninin değişmesi durumunda trafik poliçelerinde ne gibi düzenlemeler yapılması gerekmektedir?

Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigortacıya bildirir. Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.
Araç değişikliği nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda, sigortacının işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu?

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

 • Temeller,
 • Taşıyıcı sistem,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
 • Çatılar ve bacalar
 • Asansörler
 • Teminat altına alınır. Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olarak sigorta şirketlerinden konut sigorta poliçesi teminatı alınabilir.

Hangi sağlık harcamaları sağlık sigortası kapsamı içindedir? Sağlık sigortalarında teminat dışı kalan haller nelerdir?

 • Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı, poliçenin düzenlenmesi sırasında mevcut olan hastalıklar teminat dışı kalan hallerdir.

Yeni doğum yaptım. Bebeğimin masrafları ödenir mi?

Doğum teminatını kullanmaya hak kazanmayan bireysel poliçelerde gerçekleşen doğum giderleri, teminat kapsamı dışındadır. Bebek şirketlerin özel şartlarında belirtilen süreyi doldurduktan sonra sağlık bilgileri değerlendirilerek ve primi alınarak poliçeye dahil edilir. Poliçeye eklenen bebeğin sağlık giderleri poliçe özel ve genel şartları ile teminatları dahilinde karşılanır.

Doğum teminatının kullanılmasına hak kazanılması durumunda annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan doğum teminatı limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır.

Makine kırılması sigortası, hırsızın makinelere vereceği hasarı da karşılar mı?

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs teminat dışıdır.

Garanti kapsamındaki elektronik cihazlara ve/veya makinelere teminat alınması gerekir mi ?

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigorta teminatı aldıktan sonra ayrıca demirbaş olarak yangın ek teminatının alınması gerekli midir?

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar ne anlama gelmektedir?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehdar denmektedir.

Full Kasko ne demektir?

Full Kasko, sektörde tam kasko olarak anlaşılsa da, aslında günlük hayatta ihtiyaç duyulan tüm teminatları içeren geniş bir genişletilmiş kasko paketini iafade etmektedir. Tam kasko ürününde, aracın yarışlara katılması, patlayıcı madde taşıması teminatları da olması gerekmekte olup, sigortalıların büyük çoğunluğunun ihtiyacı olmadığı halde yüksek riskli bu teminatlara prim ödemesini gerektirdiğinden tam kasko poliçesi düzenlenmemektedir.

Anahtar kaybı teminatı nedir?

Araç anahtarının çalınması veya kaybolması sonucu, anahtar ve kilit mekanizmasını değiştirilmesi masraflarını karşılayan bir ek teminattır.

Aracın asıl anahtarla çalınması teminatı ne işe yaramaktadır?

Aracın kapalı ve kilitli bir mekandan yapılan hırsızlık veya gasp suretiyle ele geçirilen asıl veya yedek anahtarı kullanılarak çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar.

Aracımı sattım. Bu durumda aracı yeni alan kişi aracın kaskosunu devralabilir mi?

Kasko sigortası sigortalıyı takip eder. Satış vs nedenlerle ruhsat sahibi değişirse, eski poliçe iptal edilir, yeni ruhsat sahibi adına yani poliçe düzenlenir.

Acil Sağlık Sigortası nedir?

Sigortalının hayatını tehdit eden , Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 32 acil durum kapsamına giren durumlarda doktor ücreti ile ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (Nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen limitlere kadar sigortalı yada anlaşmalı sağlık kuruluşuna ödeyen bir sigorta türüdür.

DASK- Zorunlu Deprem Sigortasında sigortalı ile sigorta ettiren arasındaki fark nedir?

Deprem sigortası üzerinde yer alan sigortalı tapu sahibi, sigorta ettiren sigorta primini ödeyen kişi olarak geçmektedir.

Deprem hasarları konut sigortası tarafından da karşılanır mı?

Deprem teminatı alınmış ise, ZDS (DASK) poliçesinin üzerinde kalan bedel için koruma sağlar

Evimden çalınan eşyalar konut sigortam tarafından teminat altına alınır mı?

Evet, hırsızlık teminatı kapsamında hasar değerlendirilerek zarar tazmin edilir.

Ferdi kaza sigortası tüm dünyada geçerli midir?

Evet, sigortalının tüm dünyada başına gelebilecek bir kaza halinde sigorta devreye girer.

Bavulun kaybolması durumunda seyahat sigortası karşılaşılan zararı üstlenir mi?

Bagaj kaybı teminatı alınmış ise, bu masraflar poliçe özel şartı ve limitleri dahilinde karşılanır.

Yat-Tekne Sigortasında hangi temel risklere karşı teminat sağlanır?

 • Deniz, ırmak, göl veya diğer seyrüsefer yapılabilir suların tehlikeleri
 • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
 • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
 • Poliçede belirtildiyse belirtilen limit ile sınırlı olarak 3.şahıs sorumluluk teminatı