Emtia Nakliyat Sigortaları

Uluslararası ve Yurtiçi emtia nakliyatında nakliyat hasarları Nakliyat emtia poliçesi ile güvence altındadır.

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelebilecek ve Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan riskler:

 • Kazalar
 • Hırsızlık
 • Yükleme-boşaltma hasarları
 • Doğal afetler

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet(Sorumluluk) Sigortaları

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Nakliyat sigortaları kaç çeşittir?

Nakliyat sigortaları 4 bölüme ayrılır. Bunlar; Emtia nakliyatı sigortaları, Navlun sigortaları, Kıymet nakliyatı sigortaları, tekne sigortaları, sorumluluk sigortaları.

Emtia nakliyat sigortası neleri teminat altına alır?

Emtia Nakliyatı Sigortası, emtianın kara, hava, deniz ve demiryoluyla bir yerden bir yere taşınması sırasında maruz kalabileceği ziya ve hasarları poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde teminat altına alır.

Emtia Nakliyat sigortalarında verilen teminatlar nelerdir?

Emtia nakliyat sigortası teminatları 3 çeşit verilmektedir. Bunlar; tam ziya, dar teminat ve geniş teminattır.

 • Tam ziya teminatı; nakil vasıtasının fiilen veya mutlak surette tamamen ziyaı neticesinde sigortalı malların da tamamen hasar uğraması halini temin eder.
 • Dar Teminat; nakil vasıtasının kaza yapması sonucu taşınan emtiada oluşan zararı karşılamak üzere verilen bir teminattır.
 • Geniş teminat; taşıma sonucu meydana gelen, poliçe üzerinde ve poliçeye ekli klozlarda belirtilen istisnalar dışında kalan tüm zarar ve hasarları teminat kapsamına alınır. Geniş teminat; kara, demir ve denizyolunda Enstitü Yük Klozları (A) (Institute Cargo Clauses (A)1.1.82), havayolunda ise Enstitü Yük Klozları (Havayolu) (Institute Cargo Clauses (Air)1.1.82) şartlarına tabidir.

Nakliyat Sigortası yaptırmak için, sigorta şirketine hangi bilgileri vermek gerekir?

 • Sigortalı ve sigorta ettirenin adı-soyadı, ticari unvanı,
 • Taşımaya konu emtianın cinsi, markası, adedi, ağırlığı, ambalaj şekli vs.
 • Emtia sigorta bedeli (YTL ya da döviz bazında değeri),
 • Emtianın sevk edileceği yer. (Emtianın nereden nereye taşınacağı ayrıntılı olarak bildirilmeli.)
 • Nakil aracının cinsi ( kamyonla taşınacaksa; plaka numarası, gemiyle taşınacaksa; geminin adı, trenle taşınacaksa; vagon numarası, uçak ile taşınacaksa; uçuş numarasının bildirilmesi)
 • Taşıyıcının adı-soyadı ve ticaret unvanı,
 • Sevkiyatın başlayacağı tarih,
 • İstenen teminatın ne olduğu.

Flotan Poliçe ne demektir?

Nakliyat sigortasına konu edilen emtiayı taşıyacak aracın bilgileri ve emtianın yükleneceği tarih kesinlik kazanmadan sigorta teminatının başlatılması, gereken hallerde, mevcut bilgi ve belgelerle yapılan geçici poliçeye, flotan poliçe denir. Araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinleştikten sonra ise, kat’i sigorta poliçesi tanzim edilir. Bu poliçeyi daha çok bankalar açtıkları ithalat akreditiflerine uygularlar.

Abonman taşıma sözleşmesi ne demektir?

Abonman taşıma sigorta sözleşmesi ile sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınma yeri, taşınacak yükün cinsi, teminat türü ve limiti genel olarak belirtilmiş taşımaların tamamını sigorta güvencesi altına almaktadır. Abonman taşıma sözleşmesi bir çerçeve anlaşması olup, bu sözleşmenin kapsamına girmek koşuluyla her bir sevkiyat için tekil bir nakliyat sigorta poliçesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

CMR ne demektir?

CMR; uluslararası karayolunda yük taşımacılığı yapılması sırasında, oluşan zarar ve hasarları teminat altına almak üzere yapılan, taşıyıcı sorumluluk sigorta poliçesidir.

Kıymet Nakliyat Sigorta Poliçesi kapsamına neler girmektedir?

Bu poliçeyle, para ve kıymetli evrakın bir yerden bir yere nakil vasıtası ile taşınması sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp ve soygun da dahil olmak üzere teminat altına alınabilmektedir.

Nakliyat Sorumluluk Sigorta Poliçeleri nelerdir?

Yurt içi taşıyıcı mali sorumluluk sigortası, CMR (Uluslararası taşıyıcının sorumluluğu) sigortası, marina işletmeciliği mali sorumluluk sigortası, tersane işletmeciliği mali sorumluluk sigortası, liman işleticisi sorumluluk sigortası.